Slovenčina Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 490 из 799

background image

Začíname

4

Tlačidlá

Tlačidlo

Funkcia

Tlačidlo napájania/
prehrávania

• 

Reproduktor Bluetooth zapnete a vypnete stlačením a 
podržaním tohto tlačidla.

• 

Stlačením prehráte alebo pozastavíte prehrávanie hudby.

• 

Ak reproduktor Bluetooth zamrzol a nereaguje, stlačením a 
podržaním tohto tlačidla približne osem sekúnd reproduktor 
Bluetooth vypnete.

Tlačidlo hlasitosti (+)

• 

Stlačením zvýšite hlasitosť počas prehrávania hudby.

• 

Stlačením a podržaním počas prehrávania hudby preskočíte na 
nasledujúcu skladbu.

Tlačidlo hlasitosti (-)

• 

Stlačením znížite hlasitosť počas prehrávania hudby.

• 

Stlačením a podržaním počas prehrávania hudby preskočíte na 
predchádzajúcu skladbu.

Tlačidlo na 
prispôsobenie jasnosti 
lampy

• 

Nastavenie jasu lampy.

Tlačidlo párovania 
Bluetooth

• 

Podržaním zapnete režim párovania Bluetooth.

• 

Keď je aktivovaný režim párovania Bluetooth, stlačením tento 
režim ukončíte.

• 

Keď sa preruší spojenie, stlačením zariadenia znova prepojíte.

Kontrolka

Kontrolka vás upozorňuje na stav reproduktora Bluetooth.

Farba

Stav

Bliká trikrát namodro

Reproduktor Bluetooth sa zapína

Bliká trikrát načerveno

Reproduktor Bluetooth sa vypína

Nepretržite svieti 
načerveno

Nabíja sa

Nepretržite svieti 
namodro

Úplne nabité

Bliká načerveno a 
namodro

Režim párovania Bluetooth

Slovenčina

4