Ελληνικά Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 464 из 799

background image

Samsung Electronics ΕΛΛΑΣ ΑΕ 
ΑΘΗΝΑ:
Γραφεία: Λ.Κηφισίας 24Α/ Μαρούσι/ 15125, Αθήνα, Ελλάδα
Web address: www.samsung.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG: 
801-11-SAMSUNG (72 67 864)

Πνευματικά δικαιώματα

Πνευματικά δικαιώματα © 2016 Samsung Electronics
Το παρόν εγχειρίδιο προστατεύεται σύμφωνα με τη διεθνή νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Κανένα τμήμα του παρόντος εγχειριδίου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να διανεμηθεί, να 
μεταφραστεί ή να μεταδοθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό ή μηχανικό, 
συμπεριλαμβανομένης της φωτοτύπησης, εγγραφής ή αποθήκευσης σε οποιοδήποτε σύστημα 
αποθήκευσης και ανάκτησης πληροφοριών, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Samsung 
Electronics.

Εμπορικά σήματα

•  Το SAMSUNG και το λογότυπο SAMSUNG είναι σήματα κατατεθέντα της Samsung Electronics.
•  Το Bluetooth

®

 είναι σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc. παγκοσμίως.

•  Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα και πνευματικά δικαιώματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων 

κατόχων τους.

Ελληνικά

22