Ελληνικά Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 463 из 799

background image

Παράρτημα

21

10 

Αφαιρέστε τον πίνακα κυκλώματος ανασηκώνοντάς τον για να τον βγάλετε από το ηχείο Bluetooth.

11 

Αφαιρέστε τις τέσσερις βίδες στον πίνακα που συνδέει τον κύριο πίνακα κυκλώματος και το κουτί 
της μπαταρίας.

12 

Λύστε το άγκιστρο του κουτιού της μπαταρίας για να ανοίξετε το κάτω μέρος του κουτιού και να 
αφαιρέσετε τις μπαταρίες.

Ελληνικά

21