Ελληνικά Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 462 из 799

background image

Παράρτημα

20

Το ηχείο Bluetooth λερώνεται

Σκουπίστε απαλά το ηχείο Bluetooth με ένα μαλακό πανί. Μη χρησιμοποιείτε χημικά ή ισχυρά 
απορρυπαντικά. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να αποχρωματίσει ή να διαβρώσει το εξωτερικό της συσκευής.

Αφαίρεση της μπαταρίας

•  Για να αφαιρέσετε την μπαταρία, πρέπει να επισκεφθείτε ένα κεντρικό σέρβις με τις παρεχόμενες 

οδηγίες.

•  Για τη δική σας ασφάλεια, δεν πρέπει να επιχειρήσετε να αφαιρέσετε την μπαταρία. Αν η 

μπαταρία δεν αφαιρεθεί σωστά, μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά της μπαταρίας και της συσκευής, 
να προκαλέσει προσωπικό τραυματισμό ή/και να έχει ως αποτέλεσμα να καταστεί μη ασφαλής η 
συσκευή.

•  Η Samsung δεν δέχεται καμία ευθύνη για τυχόν ζημιά ή απώλεια (είτε συμβατική είτε λόγω 

αδικοπραξίας, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) που ενδέχεται να προκύψει λόγω μη αυστηρής 
τήρησης αυτών των προειδοποιήσεων και οδηγιών, με εξαίρεση θάνατο ή προσωπικό τραυματισμό 
που προκαλείται από αμέλεια της Samsung.

Απομακρύνετε το ποδαράκι από καουτσούκ από το κάτω μέρος του ηχείου Bluetooth.

Αφού αφαιρέσετε το ελαστικό ποδαράκι, θα δείτε τέσσερις βίδες. Αφαιρέστε τις τέσσερις βίδες.

Απομακρύνετε το κάλυμμα από το κάτω μέρος του ηχείου Bluetooth.

Αφαιρέστε τις δύο βίδες που βρίσκονται κάτω από το πλαίσιο υποδοχής ήχου.

Απομακρύνετε τις τέσσερις βίδες που απομένουν από το κάτω μέρος του ηχείου Bluetooth.

Απομακρύνετε το πηνίο στο κέντρο του ηχείου Bluetooth.

Τραβήξτε ελαφρώς προς τα κάτω το πλέγμα έτσι ώστε να προεξέχει το πλαίσιο της υποδοχής ήχου 
από το ηχείο Bluetooth.

Τραβήξτε και αποσυνδέστε την ταινία καλωδίου για να αφαιρέσετε το πλαίσιο υποδοχής ήχου από 
το ηχείο Bluetooth.

Τραβήξτε προς τα έξω το πλέγμα για να το αφαιρέσετε εντελώς.

Ελληνικά

20