Ελληνικά Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 461 из 799

background image

Παράρτημα

19

Μια άλλη συσκευή Bluetooth δεν μπορεί να εντοπίσει το ηχείο 

Bluetooth

•  Βεβαιωθείτε ότι το ηχείο Bluetooth βρίσκεται σε λειτουργία δημιουργίας ζεύγους Bluetooth.
•  Επανεκκινήστε το ηχείο Bluetooth και αναζητήστε και πάλι για το ηχείο Bluetooth.
•  Βεβαιωθείτε ότι το ηχείο Bluetooth και η άλλη συσκευή Bluetooth βρίσκονται εντός της εμβέλειας 

σύνδεσης Bluetooth (10 μ.).

Αν οι παραπάνω συμβουλές δεν επιλύσουν το πρόβλημα, επικοινωνήστε με ένα επισκευαστικό κέντρο 
της Samsung.

Το ηχείο Bluetooth δεν μπορεί να συνδεθεί με άλλη συσκευή 

Bluetooth

•  Βεβαιωθείτε ότι το ηχείο Bluetooth και η άλλη συσκευή Bluetooth βρίσκονται εντός της μέγιστης 

εμβέλειας σύνδεσης Bluetooth (10 μ.).

•  Στη συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε, αποσυνδέστε όλες τις συσκευές σε ζεύγος και 

επιχειρήστε να συνδεθείτε και πάλι.

Η σύνδεση Bluetooth αποσυνδέεται συχνά

•  Αν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ των συσκευών, η απόσταση λειτουργίας ενδέχεται να μειωθεί.
•  Βεβαιωθείτε ότι το ηχείο Bluetooth και η άλλη συσκευή Bluetooth βρίσκονται εντός της μέγιστης 

εμβέλειας σύνδεσης Bluetooth (10 μ.).

•  Όταν χρησιμοποιείτε το ηχείο Bluetooth με άλλες συσκευές Bluetooth, η σύνδεση μπορεί να 

επηρεαστεί από ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Χρησιμοποιείτε το ηχείο Bluetooth σε περιβάλλοντα με 
λιγότερες ασύρματες συσκευές παρούσες.

Το ηχείο Bluetooth λειτουργεί διαφορετικά από την περιγραφή στο 

εγχειρίδιο

Οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή.

Η μπαταρία εξαντλείται ταχύτερα από όταν αγοράστηκε για πρώτη 

φορά

•  Όταν εκθέτετε το ηχείο Bluetooth ή την μπαταρία σε πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες, 

ενδέχεται να μειωθεί η ωφέλιμη διάρκεια φόρτισης.

•  Η μπαταρία είναι αναλώσιμη και ο χρόνος ωφέλιμης φόρτισης μειώνεται με την πάροδο του χρόνου.

Ελληνικά

19