Ελληνικά Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 460 из 799

background image

18

Παράρτημα

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πριν επικοινωνήσετε με ένα επισκευαστικό κέντρο της Samsung, επιχειρήστε τις παρακάτω λύσεις.

Το ηχείο Bluetooth δεν ενεργοποιείται

Όταν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς, το ηχείο Bluetooth δεν ενεργοποιείται. Φορτίστε εντελώς 
την μπαταρία πριν ενεργοποιήσετε το ηχείο Bluetooth.

Το ηχείο Bluetooth παγώνει

Αν το ηχείο Bluetooth παγώνει ή κολλάει, επιχειρήστε να το λύσετε απενεργοποιώντας και κατόπιν 
ενεργοποιώντας και πάλι το ηχείο Bluetooth.
Αν το ηχείο Bluetooth συνεχίζει να μην αποκρίνεται, τερματίστε τη σύνδεση Bluetooth και 
επανασυνδέστε το. Για να το κάνετε αυτό, πατήστε το πλήκτρο δημιουργίας ζεύγους Bluetooth για 
περίπου τρία δευτερόλεπτα. Όταν το ηχείο Bluetooth εισέλθει σε λειτουργία δημιουργίας ζεύγους 
Bluetooth, συνδέστε και πάλι τις συσκευές και κατόπιν ελέγξτε τη λειτουργία του ηχείου Bluetooth.
Αν το πρόβλημα δεν λυθεί και πάλι, επικοινωνήστε με ένα επισκευαστικό κέντρο της Samsung.

Η μπαταρία δεν φορτίζει σωστά (για καλώδια USB και φορτιστές 

εγκεκριμένους από τη Samsung)

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB ή ο φορτιστής έχουν συνδεθεί σωστά.
Αν το πρόβλημα δεν λυθεί και πάλι, επικοινωνήστε με ένα επισκευαστικό κέντρο της Samsung.

Ελληνικά

18