Ελληνικά Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 454 из 799

background image

Χρήση του ηχείου Bluetooth

12

Σύνδεση μέσω καλωδίου ήχου

Συνδέστε το ηχείο Bluetooth με μια συσκευή μέσω ενός καλωδίου ήχου. Όταν το ηχείο Bluetooth είναι 
συνδεδεμένο μέσω ενός καλωδίου ήχου, μπορείτε να ρυθμίσετε μόνο την ένταση ήχου.

 Ηχείο Bluetooth 

 Συνδέστε το καλώδιο ήχου στην υποδοχή καλωδίου ήχου.

 Άλλη συσκευή 

 Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου ήχου στην υποδοχή εξόδου ήχου.

•  Αν το ηχείο Bluetooth είναι συγχρόνως συνδεδεμένο με μια συσκευή μέσω καλωδίου ήχου 

και μια άλλη συσκευή μέσω Bluetooth, το ηχείο Bluetooth αναπαράγει ήχο μόνο από τη 
συσκευή που είναι συνδεδεμένη μέσω Bluetooth.

•  Η υποδοχή καλωδίου ήχου έχει βελτιστοποιηθεί για κινητές συσκευές Samsung. Όταν 

συνδέετε το ηχείο Bluetooth σε μια συσκευή διαφορετική από κινητή συσκευή Samsung, η 
αναπαραγωγή ενδέχεται να σταματήσει ξαφνικά ή μπορεί να προκύψει ανάδραση ανάλογα 
με την ένταση ήχου. Προσαρμόστε κατάλληλα την ένταση ήχου.

Ακρόαση μουσικής

Ακούστε μουσική που αναπαράγεται στη συνδεδεμένη συσκευή.
Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας/ αναπαραγωγής για αναπαραγωγή μουσικής.

Παύση ή συνέχιση αναπαραγωγής

Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας/ αναπαραγωγής για παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.

Προσαρμογή της έντασης ήχου

Πατήστε το πλήκτρο έντασης ήχου για να προσαρμόσετε την ένταση ήχου κατά την αναπαραγωγή.

Μετάβαση σε άλλα τραγούδια

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο έντασης (+) για να μεταβείτε στο επόμενο τραγούδι κατά την 
αναπαραγωγή.
Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο έντασης (-) για να μεταβείτε στο προηγούμενο τραγούδι κατά την 
αναπαραγωγή.

Ελληνικά

12