Ελληνικά Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 453 из 799

background image

Χρήση του ηχείου Bluetooth

11

Αποσύνδεση ή επανασύνδεση συσκευών

Μπορείτε να ολοκληρώσετε την τρέχουσα σύνδεση πιέζοντας παρατεταμένα το πλήκτρο ζεύξης 
Bluetooth του ηχείου Bluetooth περίπου για τρία δευτερόλεπτα.
Αν η σύνδεση Bluetooth τερματιστεί λόγω της απόστασης μεταξύ των συσκευών, φέρτε τις συσκευές πιο 
κοντά μεταξύ τους εντός ορισμένης χρονικής περιόδου. Οι συσκευές επανασυνδέονται αυτόματα.

•  Μπορείτε επίσης να τερματίσετε τη σύνδεση απενεργοποιώντας το ηχείο Bluetooth ή 

απενεργοποιώντας τη λειτουργία Bluetooth στη συνδεδεμένη συσκευή. Όταν ενεργοποιείτε 
και πάλι το ηχείο Bluetooth και οι συσκευές βρίσκονται εντός εμβέλειας, ή ενεργοποιείτε τη 
λειτουργία Bluetooth στη συνδεδεμένη συσκευή, οι συσκευές συνδέονται και πάλι αυτόματα.

•  Αν η σύνδεση Bluetooth τερματιστεί λόγω δυσλειτουργίας της συσκευής, χρησιμοποιήστε το 

μενού Bluetooth στην αποσυνδεδεμένη συσκευή για να επανασυνδέσετε τις συσκευές.

•  Ενδέχεται να προκύψει θόρυβος εάν η σύνδεση Bluetooth αποσυνδεθεί λανθασμένα.

Σύνδεση με άλλες συσκευές

Μετά τον τερματισμό της σύνδεσης μεταξύ του ηχείου Bluetooth και της κινητής συσκευής, μπορείτε να 
συνδέσετε το ηχείο Bluetooth με άλλες συσκευές.

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο δημιουργίας ζεύγους Bluetooth για περίπου τρία δευτερόλεπτα 
για τερματισμό της τρέχουσας σύνδεσης και είσοδο στη λειτουργία δημιουργίας ζεύγους Bluetooth.

Συνδέστε το ηχείο Bluetooth με άλλη συσκευή.

Ελληνικά

11