Ελληνικά Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 452 из 799

background image

Χρήση του ηχείου Bluetooth

10

•  Το Bluetooth χρησιμοποιεί την ίδια συχνότητα με ορισμένα βιομηχανικά, επιστημονικά, ιατρικά 

και χαμηλής ισχύος προϊόντα και ενδέχεται να προκύψουν παρεμβολές κατά την πραγματοποίηση 
συνδέσεων κοντά σε αυτούς τους τύπους προϊόντων.

•  Ορισμένες συσκευές, ιδίως εκείνες που δεν έχουν δοκιμαστεί ούτε εγκριθεί από την Bluetooth SIG, 

ενδέχεται να μην είναι συμβατές με το ηχείο Bluetooth.

•  Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Bluetooth για παράνομους σκοπούς (για παράδειγμα, πειρατικά 

αντίγραφα αρχείων ή παράνομη υποκλοπή επικοινωνιών για εμπορικούς σκοπούς).

Σύνδεση μέσω Bluetooth

Δημιουργήστε ζεύγος μεταξύ του ηχείου Bluetooth και μιας κινητής συσκευής. Μόλις δημιουργηθεί 
ζεύγος μεταξύ των συσκευών, το ηχείο Bluetooth συνδέεται αυτόματα με την κινητή συσκευή 
οποτεδήποτε ενεργοποιείτε το ηχείο Bluetooth.

 Ηχείο Bluetooth 

 Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο δημιουργίας ζεύγους Bluetooth για 

περισσότερο από τρία δευτερόλεπτα για είσοδο στη λειτουργία δημιουργίας ζεύγους Bluetooth.
Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει με κόκκινο και μπλε χρώμα.

Όταν ενεργοποιείτε το ηχείο Bluetooth για πρώτη φορά, εισέρχεται στη λειτουργία δημιουργίας 
ζεύγους Bluetooth.

 Κινητή συσκευή 

 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth και κάντε αναζήτηση για συσκευές 

Bluetooth.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της άλλης συσκευής.

 Κινητή συσκευή 

 Πατήστε [Speaker] Bottle Design (0000) από τη λίστα διαθέσιμων συσκευών.

•  Ο κωδικός PIN για το ηχείο Bluetooth είναι ο τετραψήφιος αριθμός στην παρένθεση που 

εμφανίζεται στην οθόνη ρυθμίσεων Bluetooth της άλλης συσκευής. Ο αριθμός διαφέρει 
ανάλογα με το ηχείο Bluetooth.

•  Αν αποτύχει η σύνδεση Bluetooth ή η άλλη συσκευή δεν μπορεί να εντοπίσει το ηχείο 

Bluetooth, αφαιρέστε τις πληροφορίες της συσκευής από τη λίστα της άλλης συσκευής. 
Κατόπιν προσπαθήστε να συνδεθείτε ξανά.

•  Η εμβέλεια σύνδεσης Bluetooth και η ποιότητα ήχου ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις 

συνδεδεμένες συσκευές.

Ελληνικά

10