Ελληνικά Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 451 из 799

background image

9

Χρήση του ηχείου Bluetooth

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ηχείου 

Bluetooth

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας/αναπαραγωγής για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση 
του ηχείου Bluetooth.
Όταν ενεργοποιείτε το ηχείο Bluetooth για πρώτη φορά, ανάβει η λυχνία και εισέρχεται σε λειτουργία 
δημιουργίας ζεύγους Bluetooth.

•  Αν το ηχείο σας Bluetooth παγώσει και δεν αποκρίνεται, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο 

λειτουργίας/αναπαραγωγής για περίπου οκτώ δευτερόλεπτα.

•  Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις και οδηγίες που έχουν αναρτηθεί από εξουσιοδοτημένο 

προσωπικό σε χώρους όπου απαγορεύεται η χρήση ασύρματων συσκευών, όπως αεροπλάνα 
και νοσοκομεία.

Σύνδεση με άλλη συσκευή

Ειδοποιήσεις για τη χρήση Bluetooth

Το Bluetooth είναι ένα πρότυπο ασύρματης τεχνολογίας που χρησιμοποιεί συχνότητα των 2,4 GHz 
για σύνδεση με διάφορες συσκευές σε μικρές αποστάσεις. Μπορεί να συνδεθεί και να ανταλλάσσει 
δεδομένα με άλλες συσκευές με δυνατότητα Bluetooth, όπως συσκευές κινητής τηλεφωνίας, 
υπολογιστές, εκτυπωτές και άλλες ψηφιακές οικιακές συσκευές, χωρίς σύνδεση μέσω καλωδίων.

•  Για να αποφύγετε προβλήματα όταν συνδέετε το ηχείο Bluetooth με άλλη συσκευή, τοποθετήστε τις 

συσκευές σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους.

•  Βεβαιωθείτε ότι το ηχείο Bluetooth και η άλλη συσκευή Bluetooth βρίσκονται εντός της εμβέλειας 

σύνδεσης Bluetooth (10 μ.). Η απόσταση ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το περιβάλλον στο 
οποίο χρησιμοποιούνται οι συσκευές.

•  Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια ανάμεσα στο ηχείο Bluetooth και μια συνδεδεμένη συσκευή, 

μεταξύ των οποίων ανθρώπινα σώματα, τοίχοι, γωνίες ή φράκτες.

•  Μην αγγίζετε την κεραία Bluetooth μιας συνδεδεμένης συσκευής.

Ελληνικά

9