Ελληνικά Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 448 из 799

background image

Πρώτα βήματα

6

Ενσύρματη φόρτιση

Φορτίστε το ηχείο Bluetooth πριν το χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά ή όταν δεν έχει χρησιμοποιηθεί 
για παρατεταμένες χρονικές περιόδους.

Χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστές εγκεκριμένους από τη Samsung (μεγαλύτερους από 5V/1A 
για ενσύρματη φόρτιση, μεγαλύτερους από 5V/2A για ασύρματη φόρτιση). Μη εγκεκριμένοι 
φορτιστές μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη της μπαταρίας ή ζημιά στο ηχείο Bluetooth.

Συνδέστε το ηχείο Bluetooth με έναν φορτιστή.

Η λανθασμένη σύνδεση του φορτιστή ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στο ηχείο 
Bluetooth. Οποιαδήποτε ζημιά προκαλείται από κακή χρήση δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

Μετά από την πλήρη φόρτιση, αποσυνδέστε το ηχείο Bluetooth από το φορτιστή.

Για εξοικονόμηση ενέργειας, αποσυνδέετε το φορτιστή όταν δεν χρησιμοποιείται. Ο φορτιστής 
δεν διαθέτει διακόπτη λειτουργίας, και έτσι πρέπει να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα 
όταν δεν χρησιμοποιείται ώστε να αποφεύγετε την σπατάλη ηλεκτρικού ρεύματος. Ο φορτιστής 
θα πρέπει να παραμένει κοντά στην πρίζα ρεύματος και να είναι εύκολα προσβάσιμος κατά τη 
φόρτιση.

Ελληνικά

6