Ελληνικά Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 446 из 799

background image

Πρώτα βήματα

4

Πλήκτρα

Κουμπί

Λειτουργία

Πλήκτρο λειτουργίας/ 
αναπαραγωγής

•  Πατήστε παρατεταμένα για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του 

ηχείου Bluetooth.

•  Πατήστε για αναπαραγωγή ή παύση της μουσικής.
•  Αν το ηχείο σας Bluetooth παγώσει και δεν αποκρίνεται, πατήστε 

παρατεταμένα για περίπου οκτώ δευτερόλεπτα για απενεργοποίηση 
του ηχείου Bluetooth.

Πλήκτρο έντασης (+)

•  Πατήστε για αύξηση της έντασης ήχου κατά τη διάρκεια 

αναπαραγωγής μουσικής.

•  Πατήστε παρατεταμένα για μετάβαση στο επόμενο τραγούδι κατά 

την αναπαραγωγή μουσικής.

Πλήκτρο έντασης (-)

•  Πατήστε για μείωση της έντασης ήχου κατά τη διάρκεια 

αναπαραγωγής μουσικής.

•  Πατήστε παρατεταμένα για μετάβαση στο προηγούμενο τραγούδι 

κατά την αναπαραγωγή μουσικής.

Πλήκτρο ρύθμισης 
φωτεινότητας λυχνίας

•  Προσαρμογή της φωτεινότητας της λυχνίας.

Πλήκτρο δημιουργίας 
ζεύγους Bluetooth

•  Παρατεταμένο πάτημα για είσοδο στη λειτουργία δημιουργίας 

ζεύγους Bluetooth.

•  Ενώ βρίσκεστε σε λειτουργία δημιουργίας ζεύγους Bluetooth, 

πατήστε για τερματισμό της λειτουργίας.

•  Όταν χαθεί η σύνδεση, πατήστε για επανασύνδεση συσκευών.

Ενδεικτική λυχνία

Η ενδεικτική λυχνία σας ενημερώνει για την κατάσταση του ηχείου Bluetooth.

Χρώμα

Κατάσταση

Αναβοσβήνει με μπλε 
τρεις φορές

Το ηχείο Bluetooth ενεργοποιείται

Αναβοσβήνει με κόκκινο 
τρεις φορές

Το ηχείο Bluetooth απενεργοποιείται

Σταθερά κόκκινο

Φορτίζει

Σταθερά μπλε

Πλήρως φορτισμένο

Αναβοσβήνει με κόκκινο 
και μπλε

Λειτουργία δημιουργίας ζεύγους Bluetooth

Ελληνικά

4