Ελληνικά Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 445 из 799

background image

Πρώτα βήματα

3

Διάταξη συσκευής

Λυχνία

Πλήκτρο λειτουργίας/

αναπαραγωγής (Ενδεικτική 

λυχνία)

Πλήκτρο δημιουργίας 

ζεύγους Bluetooth

Υποδοχή καλωδίου ήχου

Υποδοχή φορτιστή

Επιφάνεια ασύρματης 

φόρτισης

Ηχείο

Λαβή

Πλήκτρο έντασης (-)

Πλήκτρο έντασης (+)

Πλήκτρο ρύθμισης 

φωτεινότητας λυχνίας

Πλήκτρο ρύθμισης 

φωτεινότητας λυχνίας

Ελληνικά

3