Norsk Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 386 из 799

background image

Bruke Bluetooth-høyttaleren

10

•  Bluetooth bruker samme frekvens som enkelte industrielle, vitenskapelige, medisinske eller 

lavspenningsprodukter, og det kan oppstå interferens når du kobler til i nærheten av slike 
produkter.

•  Enkelte enheter, spesielt de som ikke er testet eller godkjente av Bluetooth SIG, kan være 

inkompatible med Bluetooth-høyttaleren.

•  Ikke bruk Bluetooth-funksjonen til ulovlige formål (for eksempel piratkopiering av filer eller 

ulovlig avlytting av kommunikasjon til kommersielle formål).

Koble til via Bluetooth

Koble Bluetooth-høyttaleren sammen med en mobil enhet. Når enhetene er koblet sammen, 
kobles Bluetooth-høyttaleren automatisk til den mobile enheten når du slår på Bluetooth-
høyttaleren.

 Bluetooth-høyttaler 

 Trykk på og hold Bluetooth-sammenkoblingsknappen inne i minst 

tre sekunder for å gå inn i Bluetooth-sammenkoblingsmodus.
Indikatorlyset blinker rødt og blått.

Når du slår på Bluetooth-høyttaleren for første gang, går den inn i Bluetooth-
sammenkoblingsmodus.

 Mobil enhet 

 Aktiver Bluetooth-funksjonen og søk etter Bluetooth-enheter.

Se i brukerhåndboken for den andre enheten for mer informasjon.

 Mobil enhet 

 Trykk på [Speaker] Bottle Design (0000) på listen over tilgjengelige enheter.

•  PIN-koden til Bluetooth-høyttaleren er det firesifrede tallet i parentes som står på 

Bluetooth-innstillingsskjermbildet på den andre enheten. Tallet varierer, avhengig av 
Bluetooth-høyttaleren.

•  Hvis Bluetooth-forbindelsen mislykkes, eller hvis den andre enheten ikke finner 

Bluetooth-høyttaleren, må du fjerne informasjonen om den fra enhetslisten på den 
andre enheten. Prøv deretter å koble til på nytt.

•  Bluetooth-rekkevidden og lydkvaliteten kan variere, avhengig av enhetene som er 

koblet sammen.

Norsk

10