Svenska Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 365 из 799

background image

Använda Bluetooth-högtalaren

11

Koppla från eller återansluta enheter

Du kan avsluta aktuell anslutning genom att hålla Bluetooth-högtalarens Bluetooth-
sammankopplingsknapp intryckt i cirka tre sekunder.
Om Bluetooth-anslutningen bryts på grund av avståndet mellan enheterna ska du föra 
enheterna närmare varandra inom en viss tidsperiod. Enheterna återansluts automatiskt.

•  Du kan även avsluta anslutningen genom att stänga av Bluetooth-högtalaren eller 

inaktivera Bluetooth-funktionen på den anslutna enheten. När du slår på Bluetooth-
högtalaren igen och enheterna befinner sig tillräckligt nära varandra, eller om du 
aktiverar Bluetooth-funktionen på den anslutna enheten, återansluts enheterna 
automatiskt.

•  Om Bluetooth-anslutningen bryts på grund av ett enhetsfel ska du använda 

Bluetooth-menyn på den bortkopplade enheten för att återansluta enheterna.

•  Brus kan uppstå om Bluetooth-anslutningen kopplas bort på fel sätt.

Ansluta till andra enheter

När du har avslutat anslutningen mellan Bluetooth-högtalaren och den mobila enheten kan du 
ansluta högtalaren till andra enheter.

Håll knappen för Bluetooth-sammankoppling intryckt i cirka tre sekunder för att avsluta den 
aktuella anslutningen aktivera Bluetooth-sammankopplingsläget.

Anslut Bluetooth-högtalaren till en annan enhet.

Svenska

11