Nederlands Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 354 из 799

background image

Drukfouten voorbehouden.

Copyright

Copyright © 2016 Samsung Electronics
Deze gebruiksaanwijzing is beschermd onder internationale auteursrechtwetten.
Geen enkel onderdeel van deze gebruiksaanwijzing mag worden gereproduceerd, gedistribueerd, 
vertaald of verzonden in welke vorm dan ook of op welke elektronische of mechanische wijze 
dan ook, inclusief door deze te fotokopiëren, op te nemen of op te slaan in een systeem voor het 
opslaan en ophalen van informatie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Samsung 
Electronics.

Handelsmerken

•  SAMSUNG en het SAMSUNG-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Samsung Electronics.
•  Bluetooth

®

 is wereldwijd een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.

•  Alle overige handelsmerken en auteursrechten zijn het eigendom van de betreffende eigenaren.

Nederlands

22