Latviešu Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 288 из 799

background image

Autortiesības

Autortiesības © 2016 Samsung Electronics
Šī rokasgrāmata ir aizsargāta saskaņā ar starptautiskiem autortiesību likumiem.
Nevienu no šīs rokasgrāmatas daļām nedrīkst pavairot, izplatīt, tulkot vai nodot tālāk jebkādā 
formā vai veidā, elektroniskā vai mehāniskā, ieskaitot fotokopiju vai ierakstu izveidi un 
uzglabāšanu jebkādā informācijas glabāšanas un izgūšanas sistēmā, ja iepriekš nav saņemta 
rakstiska atļauja no Samsung Electronics.

Preču zīmes

•  SAMSUNG un SAMSUNG logotips ir Samsung Electronics reģistrētas preču zīmes.
•  Bluetooth

®

 ir pasaulē reģistrēta preču zīme, kas pieder Bluetooth SIG, Inc.

•  Visas preču zīmes un autortiesības ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

Latviešu

22