Latviešu Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 286 из 799

background image

Pielikums

20

Bluetooth skaļrunis ir netīrs

Viegli noslaukiet Bluetooth skaļruni ar mīkstu drānu. Neizmantojiet ķīmiskas vielas vai spēcīgus 
šķīdinātājus. Pretējā gadījumā iespējama ierīces korpusa krāsas maiņa vai korozija.

Akumulatora izņemšana

•  Lai izņemtu akumulatoru, jums ar pieejamajām instrukcijām jāapmeklē autorizēts 

apkalpošanas centrs.

•  Jūsu drošībai nemēģiniet izņemt akumulatoru pats. Ja akumulators netiek pareizi izņemts, 

tas var izraisīt akumulatora un ierīces bojājumus, ievainojumus un/vai padarīt ierīci nedrošu 
lietošanai.

•  Samsung neuzņemas atbildību par kaitējumiem un zaudējumiem (saskaņā ar līguma 

noteikumiem vai tiesību aktiem), kas varētu rasties, ja netiek precīzi ievēroti šie brīdinājumi 
un norādījumi, izņemot nāvi vai miesas bojājumus, ja tie izraisīti Samsung nolaidības dēļ.

Noņemiet gumijas pamatni no Bluetooth skaļruņa apakšas.

Pēc gumijas uzlikas noņemšanas būs redzamas četras skrūves. Izskrūvējiet šīs četras skrūves.

Noņemiet pārsegu no Bluetooth skaļruņa apakšas.

Izskrūvējiet abas skrūves, kas ir izvietotas zem audio ligzdas paneļa.

Izskrūvējiet atlikušās četras skrūves no Bluetooth skaļruņa apakšas.

Noņemiet spoli, kas atrodas Bluetooth skaļruņa vidū.

Viegli pavelciet restīti uz leju tā, lai audio ligzdas panelis izvirzītos ārpus Bluetooth skaļruņa.

Pavelciet un atvienojiet lentkabeli, lai audio ligzdas paneli varētu izņemt to no Bluetooth 
skaļruņa.

Pilnībā izvelciet restīti.

Latviešu

20