Latviešu Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 277 из 799

background image

Bluetooth skaļruņa lietošana

11

Ierīču atvienošana un atkārtota savienošana

Jūs varat pārtraukt pašreizējo savienojumu, nospiežot un aptuveni trīs sekundes turot nospiestu 
Bluetooth skaļruņa Bluetooth savienošanas pārī pogu.
Ja Bluetooth savienojums tiek pārtraukts sakarā ar pārāk lielu attālumu starp ierīcēm, pielieciet 
attiecīgajā brīdī ierīces tuvāk vienu otrai. Ierīcēm tiks automātiski izveidots savienojums no jauna.

•  Jūs varat arī pārtraukt savienojumu, izslēdzot Bluetooth skaļruni vai savienotajai 

ierīcei deaktivējot Bluetooth funkciju. Vēlreiz ieslēdzot Bluetooth skaļruni, kad ierīces 
ir uztveršanas diapazonā, vai pievienotajā ierīcē aktivizējot Bluetooth funkciju, ierīces 
tiks atkal automātiski savienotas.

•  Ja Bluetooth savienojums tiek pārtraukts sakarā ar nepareizu ierīces darbību, 

izmantojiet Bluetooth izvēlni atvienotajā ierīcē, lai savienotu ierīces no jauna.

•  Ja Bluetooth savienojums tiek nepareizi pārtraukts, var parādīties troksnis.

Pieslēgšanās pie citām ierīcēm

Pārtraucot savienojumu starp Bluetooth skaļruni un mobilo ierīci, Bluetooth skaļruni var savienot 
ar citām ierīcēm.

Aptuveni trīs sekundes turiet nospiestu Bluetooth pāra savienojuma pogu, lai pārtrauktu 
pašreizējo savienojumu un aktivizētu Bluetooth pāra savienojuma režīmu.

Pievienojiet Bluetooth skaļruni citai ierīcei.

Latviešu

11