Latviešu Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 275 из 799

background image

9

Bluetooth skaļruņa lietošana

Bluetooth skaļruņa ieslēgšana un izslēgšana

Nospiediet un turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas/atskaņošanas pogu, lai ieslēgtu vai 
izslēgtu Bluetooth skaļruni.
Pirmo reizi ieslēdzot Bluetooth skaļruni, iedegsies apgaismojums, un skaļrunis pārslēgsies 
Bluetooth savienošanas pārī režīmā.

•  Ja jūsu Bluetooth skaļrunis nereaģē, nospiediet un aptuveni astoņas sekundes turiet 

nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas/atskaņošanas pogu.

•  Ņemiet vērā visus pilnvarota personāla publicētos brīdinājumus un norādījumus 

vietās, kur bezvadu ierīču izmantošana ir ierobežota, piemēram, lidmašīnās un 
slimnīcās.

Savienojuma izveide ar citām ierīcēm

Norādes Bluetooth lietošanai

Bluetooth ir bezvadu tehnoloģijas standarts, kas izmanto 2,4 GHz frekvenci, lai savienotu dažādas 
ierīces tuvos attālumos. Tas var izveidot savienojumu un apmainīties datiem ar citām ierīcēm, 
kurās iespējota funkcija Bluetooth, piemēram, mobilajām ierīcēm, datoriem, printeriem un citu 
digitālo sadzīves tehniku, neveidojot savienojumu ar kabeļiem.

•  Lai izvairītos no problēmām, savienojot Bluetooth skaļruni ar citu ierīci, novietojiet ierīces tā, 

lai tās atrastos tuvu viena otrai.

•  Pārliecinieties, vai Bluetooth skaļrunis un otra Bluetooth ierīce atrodas Bluetooth 

savienojuma diapazonā (10 m). Attālums var mainīties atkarībā no vides, kurā ierīces tiek 
izmantotas.

•  Pārliecinieties, vai starp Bluetooth skaļruni un savienoto ierīci nav šķēršļu, tostarp cilvēku, 

sienu, stūru vai žogu.

•  Neaiztieciet pievienotas ierīces Bluetooth antenu.

Latviešu

9