Latviešu Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 272 из 799

background image

Darba sākšana

6

Uzlāde ar vadu savienojumu

Uzlādējiet Bluetooth skaļruni pirms tā pirmās lietošanas reizes vai tad, kad tas ilgstoši nav lietots.

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus lādētājus (vairāk nekā 5 V/1 A vadu uzlādei, 
vairāk nekā 5 V/2 A bezvadu uzlādei). Neapstiprinātu lādētāju lietošana var izraisīt 
akumulatora sprādzienu vai Bluetooth skaļruņa bojājumu.

Pievienojiet Bluetooth skaļruni lādētājam.

Pievienojot lādētāju nepareizi, iespējams nopietni sabojāt Bluetooth skaļruni. Garantija 
nesedz nepareizas ierīces lietošanas rezultātā radušos bojājumus.

Kad Bluetooth skaļrunis ir pilnībā uzlādēts, atvienojiet to no lādētāja.

Lai taupītu enerģiju, atvienojiet lādētāju no elektrotīkla, kad tas netiek izmantots. 
Lādētājam nav ieslēgšanas/izslēgšanas slēdža, tādēļ laikā, kad lādētājs netiek izmantots, 
tas jāatvieno no kontaktligzdas, lai novērstu nelietderīgu elektroenerģijas patēriņu. 
Lādētājam jāatrodas kontaktligzdas tuvumā, un kontaktligzdai uzlādes laikā jābūt viegli 
pieejamai.

Latviešu

6