Latviešu Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 270 из 799

background image

Darba sākšana

4

Pogas

Poga

Funkcija

Ieslēgšanas/izslēgšanas/ 
atskaņošanas poga

•  Nospiediet un turiet nospiestu, lai ieslēgtu vai izslēgtu 

Bluetooth skaļruni.

•  Nospiediet, lai atskaņotu vai pauzētu mūziku.
•  Ja Bluetooth skaļrunis nereaģē, turiet pogu nospiestu aptuveni 

astoņas sekundes, lai izslēgtu Bluetooth skaļruni.

Skaļuma (+) poga

•  Nospiediet, lai palielinātu skaļumu mūzikas atskaņošanas laikā.
•  Turiet nospiestu, lai pārietu uz nākamo dziesmu mūzikas 

atskaņošanas laikā.

Skaļuma (-) poga

•  Nospiediet, lai samazinātu skaļuma līmeni mūzikas 

atskaņošanas laikā.

•  Turiet nospiestu, lai pārietu uz iepriekšējo dziesmu mūzikas 

atskaņošanas laikā.

Apgaismojuma 
spilgtuma regulēšanas 
poga

•  Regulējiet apgaismojuma spilgtumu.

Bluetooth savienošanas 
pārī poga

•  Nospiediet un turiet, lai ievadītu Bluetooth savienošanas pārī 

režīmu.

•  Kad ir aktivizēts Bluetooth pāra savienojuma režīms, 

nospiediet, lai deaktivizētu šo režīmu.

•  Ja savienojums ir zudis, nospiediet, lai atkārtoti savienotu 

ierīces.

Indikatora gaisma

Indikatora gaisma informē par Bluetooth skaļruņa statusu.

Krāsa

Statuss

Mirgo zilā krāsā trīs 
reizes

Bluetooth skaļrunis tiek ieslēgts

Mirgo sarkanā krāsā trīs 
reizes

Bluetooth skaļrunis tiek izslēgts

Deg sarkanā krāsā

Uzlādējas

Deg zilā krāsā

Pilnībā uzlādēts

Latviešu

4