Srpski Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 242 из 799

background image

Dodatak

20

„Bluetooth“ zvučnik se zaprlja

Pažljivo prebrišite „Bluetooth“ zvučnik mekom krpom. Nemojte da koristite hemikalije ni jake 
deterdžente. To može da dovede do gubitka boje ili korozije spoljašnjosti uređaja.

Uklanjanje baterije

•  Da biste uklonili bateriju, morate otići u ovlašćeni servisni centar sa pruženim uputstvima.
•  Radi vaše bezbednosti, ne smete da pokušate sami da uklonite bateriju. Ako baterija nije 

pravilno uklonjena, može doći do oštećenja baterije i uređaja, telesnih povreda i/ili dovesti 
do toga da uređaj nije bezbedan.

•  Kompanija Samsung ne prihvata odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak (bilo po 

ugovoru ili deliktu, uključujući nemar) koji može da nastane usled nedoslednog poštovanja 
ovih upozorenja i uputstva, osim smrti ili telesne povrede prouzrokovane nemarom 
kompanije Samsung.

Skinite gumenu stopicu sa dna „Bluetooth“ zvučnika.

Nakon uklanjanja gumene stopice, videćete četiri vijka. Izvadite četiri vijka.

Skinite poklopac sa dna „Bluetooth“ zvučnika.

Skinite dva vijka koja se nalaze ispod ploče sa audio priključcima.

Skinite preostala četiri vijka sa dna „Bluetooth“ zvučnika.

Skinite kalem u centru „Bluetooth“ zvučnika.

Povucite polako rešetku tako da ploča sa audio priključcima izviri malo sa „Bluetooth“ 
zvučnika.

Povucite i isključite trakasti kabl da biste skinuli ploču sa audio priključcima sa „Bluetooth“ 
zvučnika.

Povucite rešetku da biste je sasvim uklonili.

Srpski

20