Srpski Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 241 из 799

background image

Dodatak

19

Drugi Bluetooth uređaj ne može da locira vaš Bluetooth zvučnik

•  Uverite se da je vaš Bluetooth zvučnik u režimu Bluetooth uparivanja.
•  Ponovo pokrenite svoj Bluetooth zvučnik i ponovo tražite Bluetooth zvučnik.
•  Obezbedite da su vaš Bluetooth zvučnik i drugi Bluetooth uređaj unutar dometa Bluetooth 

veze (10 m).

Ako gore dati saveti ne otklone problem, kontaktirajte servisni centar kompanije Samsung.

Vaš Bluetooth zvučnik ne može da se poveže na drugi Bluetooth 

uređaj

•  Obezbedite da su vaš Bluetooth zvučnik i drugi Bluetooth uređaj unutar maks. dometa 

„Bluetooth“-a (10 m).

•  Na uređaju sa kojim želite da se povežete, isključite sve parene uređaje i pokušaje ponovo 

povezivanje.

„Bluetooth“ veza se često prekida

•  Ako između uređaja postoje prepreke, radno rastojanje se može smanjiti.
•  Obezbedite da su vaš Bluetooth zvučnik i drugi Bluetooth uređaj unutar maks. dometa 

„Bluetooth“-a (10 m).

•  Kada koristite Bluetooth zvučnik sa drugim Bluetooth uređajima, elektromagnetni talasi 

mogu da utiču na vezu. Koristite Bluetooth zvučnik u okruženjima sa smanjenim prisustvom 
bežičnih uređaja.

Bluetooth zvučnik radi drugačije nego što je opisano u priručniku

Dostupnost funkcija može da zavisi od povezanog uređaja.

Baterija se prazni brže nego kada je kupljena

•  Kada Bluetooth zvučnik ili bateriju izložite veoma visokim ili veoma niskim temperaturama, 

može da se smanji napunjenost.

•  Baterija se troši i mogućnost punjenja će se smanjivati tokom vremena.

Srpski

19