Srpski Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 232 из 799

background image

Korišćenje Bluetooth zvučnika

10

•  „Bluetooth“ tehnologija koristi istu frekvenciju kao i neki industrijski, naučni, medicinski i 

niskonaponski proizvodi, tako da se prilikom povezivanja u blizini ovih tipova proizvoda 
mogu javiti smetnje.

•  Neki uređaji, a posebno oni koji nisu ispitani ili odobreni od kompanije Bluetooth SIG, ne 

moraju biti nekompatibilni sa Bluetooth zvučnikom.

•  Ne koristite „Bluetooth“ funkciju za nezakonite svrhe (na primer, kreiranje piratskih kopija 

datoteka ili nezakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe).

Povezivanje preko „Bluetooth“ funkcije

Uparite „Bluetooth“ zvučnik sa mobilnim uređajem. Kada se uređaji upare, „Bluetooth“ zvučnik će 
se automatski povezati sa mobilnim uređajem svaki put kada uključite „Bluetooth“ zvučnik.

 Bluetooth zvučnik 

 Pritisnite i držite taster za režim „Bluetooth“ uparivanja duže od tri 

sekunde da biste pristupili režimu „Bluetooth“ uparivanja.
Indikatorska lampica će svetleti crvenom i plavom bojom.

Kada uključujete Bluetooth zvučnik prvi put, on ulazi u režim Bluetooth uparivanja.

 Mobilni uređaj 

 Aktivirajte funkciju „Bluetooth“ i tražite „Bluetooth“ uređaje.

Za više informacija, pogledajte uputstvo za upotrebu drugog uređaja.

 Mobilni uređaj 

 Kucnite na [Speaker] Bottle Design (0000) sa liste dostupnih uređaja.

•  PIN za Bluetooth zvučnik je broj od četiri cifre u zagradi prikazan na ekranu 

„Bluetooth“ podešavanja drugog uređaja. Broj se razlikuje, u zavisnosti od Bluetooth 
zvučnika.

•  Ako se Bluetooth veza ne uspostavi ili drugi uređaj ne može da pronađe Bluetooth 

zvučnik, uklonite informacije uređaja sa liste drugog uređaja. Zatim, pokušajte da ih 
ponovo povežete.

•  Opseg za povezivanje preko „Bluetooth“ funkcije i kvalitet zvuka može da varira, u 

zavisnosti od povezanih uređaja.

Srpski

10