Srpski Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 226 из 799

background image

Prvi koraci

4

Tasteri

Taster

Funkcija

Taster za uključivanje/
isključivanje/
Reprodukovanje

•  Pritisnite i držite da biste uključili ili isključili Bluetooth zvučnik.
•  Pritisnite da reprodukujete ili pauzirate muziku.
•  Ako se rad vašeg „Bluetooth“ zvučnika zamrzne i on ne reaguje, 

pritisnite i držite oko osam sekundi da biste isključili „Bluetooth“ 
zvučnik.

Taster jačine zvuka (+)

•  Pritisnite da povećate jačinu zvuka tokom reprodukcije muzike.
•  Pritisnite i držite da biste preskočili na sledeću pesmu tokom 

reprodukcije muzike.

Taster jačine zvuka (-)

•  Pritisnite da smanjite jačinu zvuka tokom reprodukcije muzike.
•  Pritisnite i držite da biste preskočili na prethodnu pesmu tokom 

reprodukcije muzike.

Taster za podešavanje 
jačine svetla lampe

•  Podesite jačinu svetla lampe.

Taster za „Bluetooth“ 
uparivanje

•  Pritisnite i držite biste pristupili režimu „Bluetooth“ uparivanja.
•  Dok ste u režimu „Bluetooth“ uparivanja, pritisnite da biste 

prekinuli režim.

•  Kada se veza prekine, pritisnite da ponovo povežete uređaje.

Indikatorska lampica

Indikatorska lampica vas upozorava na status „Bluetooth“ zvučnika.

Boja

Status

Treperi plavo tri puta

„Bluetooth“ zvučnik se uključuje

Treperi crveno tri puta

„Bluetooth“ zvučnik se isključuje

Neprestano crvena

Punjenje

Neprestano plava

Napunjena do kraja

Treperi crveno i plavo

„Bluetooth“ režim uparivanja

Srpski

4