Предисл Серия ge Msi GE700

Страница: 18 из 103

background image

 

1-18 

Предисл

о

в

ие
 

 

文规定「电机电子设备产品」不可再以都市废弃物处理,且所有相关电子设备制造商,均须在产品使用寿命结束后进行回

收。

 

(Japanese) 

(日本語

)  2005 年 8 月 13 日以降に EU 加盟国を流通する電気・電子製品には WEEE 指令によりゴミ箱に×印のリサ

イクルマークの表示が義務づけられており、廃棄物として捨てることの禁止とリサイクルが義務づけられています。

 

(Korean) 

(한국어)

 2005 년  8 월 13 일자로  시행된  폐전기전자제품에  대한  유럽연합("EU")  지침,  지침 2002/96/EC 에 

의거하여

, "전기전자제품"은  일반  쓰레기로  폐기할  수  없으며  제품의  수명이  다하면  해당  전자제품의  제조업체가 

이러한

  제품을  회수할  책임이  있습니다. 

(Vietnamese) 

(Tieng Viet)

 Theo Hướng dẫn của Liên minh Châu Âu ("EU") về Thiết bị điện & điện tử đã qua sử dụng, 

Hướng dẫn 2002/96/EC, vốn đã có hiệu lực vào ngày 13/8/2005, các sản phẩm thuộc "thiết bị điện và điện tử" sẽ không 

còn được vứt bỏ như là rác thải đô thị nữa và các nhà  sản xuất thiết bị điện tử tuân thủ hướng dẫn sẽ phải thu hồi các 

sản phẩm này vào cuối vòng đời. 

(Thai) 

(ไทย) 

ภายใตขอกําหนดของสหภาพยุโรป ("EU") เกี่ยวกับของเสียจากอุปกรณไฟฟา  และอิเล็กทรอนิกส  เลขที่ 2002/96/EC 

ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 13 สิงหาคม 2005 ผูใชไมสามารถทิ้งผลิตภัณฑที่เปน 

"อุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส" 

ปะปนกับของเสียทั่วไปของชุมชนไดอีกตอไป และผูผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกสดังกลาวจะถูกบังคับใหนําผลิตภัณฑดังกลาวกลับคืนเมื่อ 

สิ้นสุดอายุการใชงานของผลิตภัณฑ

 

(Indonesian)

 (Bahasa Indonesia) S

esuai dengan Regulasi Uni Eropa ("UE") perihal WEEE (Limbah Peralatan Listrik dan 

Elektronik), Directive 2002/96/EC, yang berlaku sejak 13, 2005, produk "peralatan listrik dan elektronik" tidak lagi dapat 

dibuang sebagai sampah umum dan pabrik peralatan elektronik diwajibkan untuk mengambil kembali produk tersebut 

pada saat masa pakainya habis.

 

(Serbian)

 (Srpski)

 Po Direktivi Evropske unije ("EU") o odbačenoj ekektronskoj i električnoj opremi, Direktiva 2002/96/EC, 

koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi koji spadaju pod "elektronsku i električnu opremu" ne mogu više biti