HP printeri piiratud garantii Принтер hp photosmart HP Серия принтеров HP Photosmart A640

Страница: 6 из 16

background image

4

A.  Piiratud garantii ulatus

   1.  Hewlett-Packard (HP) garanteerib lõppkasutajale, et ülalkirjeldatud HP toodetel ei esine ülalmainitud ajaperioodi 

vältel, mille algust hakatakse lugema toote ostukuupäevast, puudusi materjalide või töö kvaliteedi osas.

   2.  Tarkvaratoodete puhul kehtib HP piiratud garantii ainult programmeerimiskäskude täitmisega seotud tõrgete osas. HP 

ei garanteeri mis tahes toote katkestusteta või tõrgeteta tööd.

   3.  HP osaline garantii kehtib vaid tavakasutuse käigus ilmnenud defektide puhul ega kehti, kui tegemist on teist laadi 

probleemidega, sealhulgas probleemidega, mille põhjuseks on:

      a.  ebaõige hooldamine või modifitseerimine;

      b.  sellise tarkvara, kandjate või tarvikute kasutamine, mis pole HP tarnitud ega HP poolt heaks kiidetud;

      c.  spetsifikatsiooniväline käitamine;

      d.  volitamata muutmine või mittesihipärane kasutamine.

   4.  HP printeritoodete puhul ei mõjuta mõne muu tootja kui HP toodetud kasseti või taastäidetud kasseti kasutamine 

kliendile antud garantiid ega kliendiga sõlmitud mis tahes HP tugiteenuste lepinguid. Kui aga printeri tõrge või 

kahjustused on põhjustatud mitte-HP või taastäidetud kasseti või aegunud tindikasseti kasutamisest, esitab HP selle 

tõrke või rikke kõrvaldamise eest tavalise hinnakirjajärgse töö- või materjalikulu arve.

   5.  Kui HP-le teatatakse kehtiva garantiiaja jooksul defektsest tootest, millele kehtib HP antud garantii, siis HP omal 

valikul kas remondib toote või asendab selle uuega.

   6.  Kui HP ei ole võimeline defektset toodet, millele kehtib HP garantii, mõistliku aja jooksul nõuetekohaselt remontima 

või uuega asendama, hüvitatakse kasutajale ostu maksumus.

   7.  HP ei ole kohustatud toodet enne remontima, asendama või ostu maksumust hüvitama, kui ostja pole defektset 

toodet HP-le tagastanud.

   8.  Asendustoode võib olla täiesti uus või "nagu uus", tingimusel, et see toode on omadustelt vähemalt samaväärne 

tootega, mis välja vahetatakse.

   9.  HP tooted võivad sisaldada korduvkasutatavaid osi, komponente või materjale, mis oma omadustelt ei erine uutest.

   10. HP piiratud garantii avaldus kehtib kõikides riikides, kus HP turustab selle garantiiga hõlmatavaid HP tooteid. 

Täiendavate garantiiteenuste (nt seadme kohapealne hooldus) lepinguid saate sõlmida ükskõik millises volitatud HP 

teeninduskeskuses neis riikides, kus toodet HP või volitatud importija poolt turustatakse.

B.  Garantii kitsendused

KOHALIKU SEADUSANDLUSEGA LUBATUD MÄÄRAL EI ANNA HP EGA TEMA ALLTÖÖVÕTJAD MITTE MINGEID 

MUID KAUDSEID EGA OTSESEID GARANTIISID ega tingimusi TOOTE KAUBASTATAVUSE, RAHULDAVA 

KVALITEEDI EGA KINDLAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE KOHTA.

C.  Vastutuse piiramine

   1.  Kohaliku seadusandlusega lubatud määral on käesolevas Garantiiavalduses toodud heastamismeetmed kliendi 

ainsad ja eksklusiivsed heastamismeetmed.

   2.  KOHALIKU SEADUSEGA LUBATUD ULATUSES, V.A KÄESOLEVAS GARANTIIAVALDUSES SPETSIAALSELT 

SÄTESTATUD KOHUSTUSTE OSAS, EI VASTUTA HP EGA TEMA TARNIJAD OTSESTE, KAUDSETE, 

SPETSIAALSETE, TAHTMATUTE JA TULENEVATE KAHJUDE EEST, MIS PÕHINEVAD LEPINGUL, 

ÕIGUSERIKKUMISEL VÕI MIS TAHES MUUL ÕIGUSLIKUL TEOORIAL, OLENEMATA SELLEST, KAS NEID ON 

TEAVITATUD SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST.

D.  Kohalik seadusandlus

   1.  Käesolev Garantiiavaldus annab kliendile teatud seaduslikud õigused. Kliendil võib lisaks olla ka muid õigusi, mis 

võivad USA-s osariigiti, Kanadas provintsiti ja mujal maailmas riigiti erineda.

   2.  Kui käesolev Garantiiavaldus satub vastuollu kohaliku seadusandlusega, on ülimuslik kohalik seadusandlus. Sel juhul 

ei pruugi, vastavalt kohalikule seadusandlusele, käesoleva Garantiiavalduse teatud punktid ja kitsendused teile 

rakenduda. Näiteks võivad teatud USA osariigid, samuti riigid väljaspool USA-d (näiteks Kanada provintsid):

      a.  välistada käesoleva Garantiiavalduse teatud punktid ja kitsendused, vältimaks tarbijatele seadusega kehtestatud 

õiguste piiramist (nt Suurbritannia);

      b.  piirata muul moel tootja võimalusi selliste punktide ja kitsenduste rakendamisel;

      c.  anda kliendile täiendavaid garantiiõigusi, määrata kaudse garantii kestust, mida tootja ei saa vaidlustada, või 

lubada kaudsete garantiide kestuse piiramist.

   3.  KÄESOLEVAS GARANTIIAVALDUSES ESITATUD TINGIMUSED EI VÄLISTA, PIIRA EGA MUUDA HP TOODETE 

SELLISTELE KLIENTIDELE MÜÜMISE SUHTES KEHTIVAID KOHUSTUSLIKKE SEADUSES ETTE NÄHTUD 

ÕIGUSI (VÄLJA ARVATUD JUHUL, KUI SEE ON SEADUSEGA LUBATUD), VAID TÄIENDAVAD NEID.

HP müügigarantii

Lugupeetud klient,
Lisatud on nende HP üksuste nimed ja aadressid, kes teie riigis HP müügigarantiid teostavad. 
Lisaks HP müügigarantiile võib teil olla nõudeid müüja vastu seoses ostu lepingutingimustele mittevastavusega. 

Käesolev HP müügigarantii ei piira teie nimetatud õigusi.
Estonia:
 HP Oy Eesti Filiaal, Estonia pst. 1, EE-10143 Tallinn, Estonia

HP toode 

Piiratud garantii kestus

Tarkvarakandja 

90 päeva

Printer 

1 aasta

Prindi- või tindikassetid 

Kuni kas tindi lõppemiseni HP kassetis või kassetile märgitud 

garantiiaja saabumiseni. Käesolev garantii ei kehti neile 

HP-toodetele, mis on korduvalt täidetud, ümber töödeldud, 

parandatud, valesti kasutatud või rikutud.

Prindipead (kehtib ainult kliendi poolt vahetatavate  

1 aasta

prindipeadega toodetele)
Tarvikud 

1 aasta, kui pole sätestatud teisiti

HP printeri piiratud garantii