HPPhotosmart - Принтер hp photosmart HP МФП серии HP Photosmart Premium All-in-One - C309

Страница: 23 из 24

background image

23

1

7

2

8

3

9

4

10

5

11

6

12

18

HP‏Photosmart -ה תרכה

 :םוליצ

 ,גיצהל ךתורשפאב ובש 

םוליצ טירפתה תחיתפל

.םימוליצה תא רומשלו סיפדהל ,ךורעל

 :הקירס

 דעי רוחבל ןתינ ובש 

לא הקירס טירפתה תחיתפל

.הקירסה רובע

 :הקתעה

 רוחבל ךתורשפאב ובש 

הקתעה טירפתה תחיתפל

.הקתעהה תורדגה תא תונשל וא הקתעה גוס

 :הרזע

 וכותמש ,הגוצתב 

הרזע טירפתה תחיתפל

 עדימ לבקל ךנוצרבש אשונ רוחבל ךתורשפאב

 הגיצמ תיבה ףד ךסמב 

הרזעב העיגנ .ויתודוא ףסונ

.ףסונ עדימ םרובע לבקל ןתינש םיאשונ לש המישר

 :טווינ ישקמ

 תויורשפאו םימוליצ ןיב טוונל ךל םירשפאמ

 תיבה ףד ךסמל תשגל ידכ ינמיה ץחב עג .טירפתה

.ינשמה

 :תיבה ףד

 תרירבכ רדגומה ךסמה( ’תיבה ףד‘ ךסמל הרזחל

.)רצומה תלעפה תעב לדחמ

 :םיריהמ םיספט

 ריינ תוברל ,םיקיר םיספט רחבמ לש הספדהל

 תולועפ תומישרו םיכובמ ,םיוות תורבוח ,תרבחמ

 ךסמב ןימז היהי ’םיריהמ םיספט’ש ןכתיי .עוציבל

.ךלש רוזא/הנידמל םאתהב ישארה תיבה ףד

 :תורדגה

 תונשל ךתורשפאב ובש 

תורדגה טירפתה תחיתפל

.הקוזחת תולועפ עצבלו רצומה תורדגה תא

 :םדוקה

.הגוצתב םדוקה ךסמל הרזחל

 :םילכתמ ויד ירמוח

.

םירעושמ ויד יסלפמ ךסמה תחיתפל

‏:‏Snapfish

 ךתורשפאב ובש 

Snapfish טירפתה תחיתפל

 ןכתיי .ךלש םימוליצה תא ףתשלו ךורעל ,ןועטל

 רוזא/הנידמל םאתהב ןימז היהי אל Snapfish-ש

.ךלש

 :לוטיב

.תיחכונה הלועפה לש הריצעל

‏תירבע