- - Принтер hp photosmart HP МФП серии HP Photosmart Premium All-in-One - C309

Страница: 19 из 24

background image

19

תויעב ןורתפ

תשרב תויעב ןורתפ

.תשרה רוביח תרדגה תעב לקתיהל לולע התא ןהבש תויעב רותפל ידכ הז ףיעסב רזעיה

הנכותה תנקתה ךלהמב רצומה תא רתאל ןתינ אל

 :תויעב ןורתפל םיאבה םיבלשה תא הסנ ,הנכותה תנקתה ךלהמב תשרב ךתושרבש רצומה תא הרתיא אל HP תנכות םא

 אוה רוביחה םא .טנרתא ירוביחל ןהו םייטוחלא םירוביחל ןה ודעונ 4 -ו 3 םיבלשו דבלב םייטוחלא םירוביחל ודעונ 2 -ו 1 םיבלש

.3 בלשב לחתה ,טנרתא רוביח אוה רוביחה םא .ךרוצה יפל 4 בלשל ךשמהו 1 בלש םע לחתה ,יטוחלא

 .תוקפוסמ תוארוהה עוציבו תיטוחלאה תשרה תקידב עוציב ידי-לע תשרל רבוחמ רצומה םא עבק 

:‏1 בלש

 תיטוחלאה תשרה תקידב עוציבל

.תופסונ תויורשפא תגצהל ינמיה ץחב עג ,’תיבה ףד‘ ךסמב

 

.תורדגהב עג

 

.תשרב עג

.תיטוחלא תשר תקידבב עג

.1

.2

.3

.4

םייטוחלא םירוביח

:תשרל רבחתהל רצומהמ תוענומה רתויב תוצופנה תויעבה תא רותפל דציכ האר

 אדוול ידכ הלא תורדגה קודב 

.יוגש ןפואב )SSID( ךלש תשרה םש תא תדלקה וא המיאתמ אלה תשרב תרחבש ןכתיי

 .תונוכנ ןהש

 .)הנפצהב שמתשמ התא םא(

 יוגש ןפואב WPA הנפצהה חתפמ תא וא WEP- ה חתפמ תא תדלקה יכ ןכתיי‏

 ךתורשפאב ,םהמ עדוי ךניאו ,הנקתהה ךלהמב תיטמוטוא ואצמנ אל WEP/WPA תוחתפמ וא תשרה םש םא 

:הרעה

-ב קר דבוע הז םושיי .םתוא רתאל ךל עייסל לוכיש 

www.hp.com/go/networksetup רתאהמ םושייה תא דירוהל

 .דבלב תילגנאב ןימזו Windows Internet Explorer

.שדחמ םתלעפהו םירצומה ינש יוביכ ידי-לע בתנה תאו רצומה תא שדחמ ליעפהל הסנ .בתנב היעב ךל שיש ןכתיי

 תרדגה ףשא(  Wireless Setup Wizard תא תלעפה רבכו תשרל רבוחמ וניא ךתושרבש רצומהש תעבק 1 בלשב םא 

:‏2 בלש

 ,HP לש הנכותה ידי-לע ותוא רתאל ןתינ אל ךא ,תשרל רבוחמ HP Photosmart-ה םא וא רצומה תגוצתמ )תיטוחלאה תשרה

 היעב לכ ןחבאלו תשרל רצומה תא רבחל ידכ הנכותה תנקתה ךלהמב ךסמה יבג-לעש תוארוהל םאתהב לועפל ךילע היהי

 .ךלש תשרה תרדגהב תירשפא

 תשרל רצומה רוביחל

 .בשחמה לש םירוטילקתה ןנוכל רצומה תנכות לש רוטילקתה תא סנכה

 ףרוצמה הנקתהל USB-ה לבכ תועצמאב בשחמל רצומה תא רבח ,שקבתתשכ .ךסמה יבג-לעש תוארוהל םאתהב לעפ

 .תינש הסנ ןכמ רחאלו היעבה ןוקיתל תויחנהל םאתהב לעפ ,לשכנ רוביחה םא .תשרל רבחתהל הסני רצומה .הזיראל

 החלצהב רבחתי רצומהש רחאל .תיטוחלאה תשרה רוביח תא קודבלו USB-ה לבכ תא קתנל שקבתת ,הנקתהה םויסב

.תשרב רצומב ושמתשיש םיבשחמהמ דחא לכב הנכותה תא ןקתה ,תשרל

.1

.2

.3

22

‏תירבע