HP LaserJet Information Engineering Принтер hp laserjet HP Серия корпоративных принтеров HP Color LaserJet CP4525

Страница: 147 из 152

background image

٣

.

طغضا

 

ىلع

 

مھسلا

 

ىلعلأل

 

 

وأ

 

مھسلا

 

لفسلأل

 

 

ديدحتل

 

ل ّوأ

 

فرح

 

نم

 

ناونعلا

 .

طغضا

 

رز

 

OK

قفاوم

(

.

ر ّرك

 

اذھ

 

ءارجلإا

 

ّلكل

 

فرح

 

يف

 

ناونعلا

.

ةظحلام

:

كيلع

 

نأ

 

طغضت

 

رز

 

OK

قفاوم

(

 

دعب

 

لاخدإ

 

لك

 

فرح

.

٤

.

طغضا

 

مھسلا

 

ىلعلأل

 

 

وأ

 

مھسلا

 

لفسلأل

 

 

ديدحتل

 

فرح

 

فاقيإ

 

 .

طغضا

 

رز

 

OK

قفاوم

(

.

٥

.

طغضا

 

رزلا

 

Home

ةحفصلا

 

ةيسيئرلا

(

 

 

ةدوعلل

 

ىلإ

 

ةلاحلا

 

Ready

زھاج

(

.

نيوكت

 

تاملعم

 

IPv4 TCP/IP

 

ًايودي

 

نم

 

ةحول

 

مكحتلا

١

.

طغضا

 

رز

 

Home

ةحفصلا

 

ةيسيئرلا

(

 

.

٢

.

حتفا

 

ًلاك

 

نم

 

مئاوقلا

 

ةيلاتلا

 .

طغضا

 

ىلع

 

مھسلا

 

لفسلأ

 

 

،اھزييمتل

 

مث

 

طغضا

 

ىلع

 

رزلا

 

OK

قفاوم

(

 

اھديدحتل

.

أ.

Configure Device

نيوكت

 

زاھجلا

(

ب

.

I/O

لاخدلإا

/

جارخلإا

(

ج

.

EMBEDDED JETDIRECT MENU

ةمئاق

 

JETDIRECT

 

ةنمضملا

(

د

.

TCP/IP

ـھ

.

IPV4 SETTINGS

تادادعإ

 

IPV4

(

و

.

CONFIG METHOD

بولسأ

 

نيوكتلا

(

ز

.

MANUAL

يودي

(

ح

.

MANUAL SETTINGS

تادادعإ

 

ةيودي

(

ط

.

>

IP ADDRESS

>) <

ناونع

 

IP>)، SUBNET MASK

عانق

 

ةكبشلا

 

ةيعرفلا

(

،

 

وأ

 

DEFAULT

GATEWAY

ةرا ّبعلا

 

ةيضارتفلاا

(

٣

.

طغضا

 

مھسلا

 

ىلعلأل

 

 

وأ

 

مھسلا

 

لفسلأل

 

 

ةدايزل

 

وأ

 

صاقنإ

 

مقرلا

 

لولأ

 

تياب

 

نم

 

ناونع

 

IP

،

 

وأ

 

عانق

 

ةكبشلا

 

،ةيعرفلا

 

وأ

 

ةرا ّبعلا

ةيضارتفلاا

.

٤

.

طغضا

 

ىلع

 

رز

 

OK

قفاوم

(

 

لاقتنلال

 

ىلإ

 

ةعومجملا

 

ةيلاتلا

 

نم

 

،ماقرلأا

 

وأ

 

طغضا

 

ىلع

 

مھسلا

 

ىلإ

 

فلخلا

 

 

لاقتنلال

 

ىلإ

 

ةعومجملا

ةقباسلا

 

نم

 

ماقرلأا

.

٥

.

ررك

 

نيتوطخلا

 

٣

 

و

٤

 

ىتح

 

لامتكا

 

ناونع

 

IP

،

 

وأ

 

عانق

 

ةكبشلا

 

،ةيعرفلا

 

وأ

 

ةرا ّبعلا

 

،ةيضارتفلاا

 

مث

 

طغضا

 

ىلع

 

رز

 

OK

قفاوم

(

ظفحل

 

دادعلإا

.

٦

.

طغضا

 

ىلع

 

رزلا

 

Home

ةحفصلا

 

ةيسيئرلا

(

 

 

ةدوعلل

 

ىلإ

 

ةلاحلا

 

Ready

زھاج

(

.

تيبثت

 

جماربلا

Windows

١

.

ِهنأ

 

لك

 

جماربلا

 

ةحوتفملا

 

ىلع

 

لك

 

رتويبمك

 

كراشتيس

 

جتنملا

.

٢

.

ت ّبث

 

جمانربلا

 

نم

 

صرقلا

 

طوغضملا

.

٣

.

عبتا

 

تاداشرلإا

 

يتلا

 

رھظت

 

ىلع

 

ةشاشلا

.

٤

.

عبطا

 

ةحفص

 

نم

 

يأ

 

جمانرب

 

دكأتلل

 

نم

 

هنأ

 

تبثم

 

لكشب

 

حيحص

.

ةظحلام

:

اذإ

 

تلشف

 

ةيلمع

 

،تيبثتلا

 

دعأ

 

تيبثت

 

جمانربلا

.

ARWW

تيبثت

 

ةكبشلا

٣

AR

HP LaserJet Information Engineering