USB Принтер hp laserjet HP Серия корпоративных принтеров HP Color LaserJet CP4525

Страница: 145 из 152

background image

تيبثت

 

جمانرب

 

USB

مدختسا

 

لبك

 

USB

 

لاصتلا

 

رتويبمك

 

دحاو

 

ةرشابم

 

جتنملاب

.

دمتعي

 

اذھ

 

جتنملا

 

ليصوتلا

 

نم

 

عون

 

USB 2.0

 .

بجي

 

مادختسا

 

لبك

 

USB

 

نم

 

عون

 

A-to-B

 

يذلا

 

لا

 

ديزي

 

هلوط

 

نع

 

نيرتم

هيبنت

:

لا

 

مقت

 

ليصوتب

 

لبك

 

USB

 

ّلاإ

 

دعب

 

نأ

 

بلطي

 

كنم

 

جمانرب

 

تيبثتلا

 

كلذ

.

Windows

١

.

ِهنأ

 

لك

 

جماربلا

 

ةحوتفملا

 

ىلع

 

رتويبمكلا

.

٢

.

ت ّبث

 

جمانربلا

 

نم

 

صرقلا

 

،طوغضملا

 

عب ّتاو

 

تاداشرلإا

 

يتلا

 

رھظت

 

ىلع

 

ةشاشلا

.

٣

.

امدنع

 

بلطي

 

كنم

 

جمانربلا

 

،كلذ

 

ل ّصو

 

لبك

 

USB

 

جتنملاب

 

رتويبمكلابو

.

٤

.

عبطا

 

ةحفص

 

نم

 

يأ

 

جمانرب

 

دكأتلل

 

نم

 

هنأ

 

تبثم

 

لكشب

 

حيحص

.

ةظحلام

:

اذإ

 

تلشف

 

ةيلمع

 

،تيبثتلا

 

دعأ

 

تيبثت

 

جمانربلا

.

Mac

١

.

ت ّبث

 

جمانربلا

 

نم

 

صرقلا

 

طوغضملا

.

٢

.

رقنا

 

قوف

 

زمر

 

،جتنملا

 

عبتاو

 

تاداشرلإا

 

يتلا

 

رھظت

 

ىلع

 

ةشاشلا

.

٣

.

امدنع

 

بلطي

 

كنم

 

جمانربلا

 

،كلذ

 

ل ّصو

 

لبك

 

USB

 

جتنملاب

 

رتويبمكلابو

.

٤

.

عبطا

 

ةحفص

 

نم

 

يأ

 

جمانرب

 

دكأتلل

 

نم

 

هنأ

 

تبثم

 

لكشب

 

حيحص

.

ةظحلام

:

اذإ

 

تلشف

 

ةيلمع

 

،تيبثتلا

 

دعأ

 

تيبثت

 

جمانربلا

.

ARWW

تيبثت

 

جمانرب

 

USB

٥

AR

HP LaserJet Information Engineering