Windows Принтер hp laserjet HP Серия корпоративных принтеров HP Color LaserJet CP4525

Страница: 144 из 152

background image

تارايخ

 

جمانرب

 

ليغشت

 

ةعباطلا

 

ـل

 

Windows

ر ّفوت

 

جمارب

 

ليغشت

 

ةعباطلا

 

ًلاوصو

 

ىلإ

 

تازيم

 

جتنملا

 

حمستو

 

رتويبمكلل

 

لصاوتلاب

 

عم

 

جتنملا

مادختساب

 

ةغل

 

ةعباطلا

 .(

ر ّفوتت

 

جمارب

 

ليغشت

ةعباطلا

 

ةيلاتلا

 

ىلع

 

www.hp.com/go/cljcp4025_software

 

وأ

 

www.hp.com/go/cljcp4525_software

.

جمانرب

 

ليغشت

 

HP PCL 6

رفوتم

 

جمانربك

 

ليغشت

 

يضارتفا

 .

متي

 

تيبثت

 

جمانرب

 

ليغشتلا

 

ًايئاقلت

 

ّلاإ

 

اذإ

 

تمق

 

ديدحتب

 

جمانرب

 

ليغشت

 

رخآ

.

ىصوي

 

هب

 

لكل

 

تائيب

 

Windows

رفوي

 

لضفأ

 

ةعرس

 

ةيلامجإ

 

ةدوجو

 

ةعابط

 

معدو

 

تازيم

 

جتنملا

 

مظعمل

 

نيمدختسملا

ر ّوطم

 

قفاوتيل

 

عم

 

ةھجاو

 

زاھجلا

 

ةيموسرلا

 

ـل

 

Windows (GDI)

 

لضفلأ

 

ةعرس

 

يف

 

تائيب

 

Windows

دق

 

لا

 

قفاوتي

 

لكشب

 

لماك

 

عم

 

جماربلا

 

ةصصخملا

 

جماربو

 

ةھجلا

 

ىرخلأا

 

يتلا

 

دنتست

 

ىلإ

 

PCL 5

جمانرب

 

ليغشت

 

HP UPD PS

يصو ُي

 

هب

 

ةعابطلل

 

مادختساب

 

جمارب

 

Adobe

®

 

وأ

 

جماربلا

 

ةيموسرلا

 

ةفثكملا

 

ةمدقتملا

 

ىرخلأا

رفوي

 

ًامعد

 

ةعابطلل

 

نم

 

تابلطتم

 

ةاھاضم

 

postscript

،

 

وأ

 

معد

 

طوطخ

 

ضيمو

 

postscript flash

HP UPD PCL 5

ىصوي

 

هب

 

ةعابطلل

 

ةماعلا

 

يف

 

بتاكملا

 

يف

 

تائيب

 

Windows

قفاوتم

 

عم

 

تارادصإ

 

PCL

 

ةقباسلا

 

تاجتنمو

 

HP LaserJet

 

مدقلأا

رايخلا

 

لضفلأا

 

ةعابطلل

 

نم

 

جماربلا

 

ةصصخملا

 

جماربو

 

تاھجلا

 

ىرخلأا

رايخلا

 

لضفلأا

 

ةعابطلل

 

نم

 

جماربلا

 

ةصصخملا

 

جماربو

 

تاھجلا

 

ىرخلأا

ممصم

 

مادختسلال

 

يف

 

تائيب

 

Windows

 

تاكرشلل

 

ريفوتل

 

جمانرب

 

ليغشت

 

دحاو

 

مدختسي

 

يف

 

تازارط

تاعباط

 

ةددعتم

لضفم

 

ىدل

 

ةعابطلا

 

ىلع

 

تازارط

 

تاعباط

 

ةددعتم

 

نم

 

رتويبمك

 

دوزم

 

ـب

 

Windows

 

لومحم

٦

تيبثت

 

جمانربلا

ARWW

HP LaserJet Information Engineering