HP LaserJet Information Engineering Принтер hp laserjet HP Серия корпоративных принтеров HP Color LaserJet CP4525

Страница: 119 из 152

background image

i.

ON (ZAPNUTÉ)

j.

ADDRESS (Adresa)

3.

Stlačením tlačidla šípky nahor   alebo šípky nadol   vyberiete prvý znak adresy. Stlačte tlačidlo

OK

.

Opakujte tento proces u každého znaku adresy.

POZNÁMKA:

Musíte stlačiť tlačidlo 

OK

 po zadaní každého znaku.

4.

Stlačením tlačidla šípky nahor   alebo šípky nadol   vyberiete znak zastavenia  . Stlačte
tlačidlo 

OK

.

5.

Stlačením 

Domov

 tlačidla   sa vráťte do stavu V pripravenom stave.

Ručné nastavenie parametrov protokolu IPv4 TCP/IP pomocou ovládacieho panela

1.

Stlačte tlačidlo 

Domov

  .

2.

Otvorte každú z nasledujúcich ponúk. Stlačením tlačidla šípky nadol   ju zvýrazníte a následne
stlačte tlačidlo 

OK

, aby ste ju zvolili.

a.

CONFIGURE DEVICE (NASTAVENIE ZARIADENIA)

b.

I/O (VSTUP/VÝSTUP)

c.

EMBEDDED JETDIRECT MENU (PONUKA INTEGROVANÉHO SERVERA
JETDIRECT)

d.

TCP/IP

e.

IPV4 SETTINGS (NASTAVENIA IPV4)

f.

CONFIG METHOD (METÓDA KONFIGURÁCIE)

g.

MANUAL (MANUÁLNE)

h.

MANUAL SETTINGS (MANUÁLNE NASTAVENIE)

i.

<IP ADDRESS> (<IP ADRESA>)SUBNET MASK (MASKA PODSIETE) alebo
DEFAULT GATEWAY (PREDVOLENÁ BRÁNA)

3.

Na zvýšenie alebo zníženie čísla prvého bitu IP adresy, masky podsiete alebo predvolenej
brány stlačte tlačidlo šípka nahor   alebo šípka nadol  .

4.

Stlačte tlačidlo 

OK

, aby ste sa posunuli na nasledujúcu súpravu čísiel alebo stlačte tlačidlo šípky

späť  , aby ste sa posunuli na predchádzajúcu súpravu čísiel.

5.

Kroky 3 a 4 opakujte dovtedy, pokým nebude IP adresa, maska podsiete alebo predvolená
brána kompletná a potom stlačte tlačidlo 

OK

, aby ste uložili nastavenie.

6.

Stlačením tlačidla 

Domov

   sa vráťte do stavu V pripravenom stave.

SKWW

Sieťová inštalácia

3

SK

117

HP LaserJet Information Engineering