If you need help preparing your computer model Настольный пк hp elitedesk HP ПК HP EliteDesk 800 G3 Tower

Страница: 2 из 2

background image

1

IMPORTANT: Refer to the user guide for this device 

on www.hp.com/support for detailed instructions 

on downloading and installing the software.

If you need help preparing your computer model 

for this installation, refer to the documentation 

provided with the computer, or go to 

www.hp.com/support to locate the manual for 

your model.

 اذهب صاخلا مدختسملا ليلد ىلإ عوجرلا ىجري :ماه

 ىلع لوصحلل www.hp.com/support ىلع زاهجلا

.هتيبثتو جمانربلا ليزنت لوح ةلصفم تاميلعت

 زيهجت يف ةدعاسملل ةجاحب تنك اذإ

 عجار ،هذه تيبثتلا ةيلمعل رتويبمكلا زارط

 ىلإ لقتنا وأ ،رتويبمكلا عم ةرفوملا قئاثولا

 زارطلل ليلدلا عقوم ديدحتل www.hp.com/support

.كب صاخلا

PENTING: Lihat panduan pengguna untuk 

perangkat ini di www.hp.com/support untuk 

memperoleh petunjuk lengkap cara mengunduh dan 

menginstal perangkat lunak.

Jika memerlukan bantuan dalam menyiapkan 

model komputer Anda untuk pemasangan ini, 

lihat dokumentasi yang disertakan bersama 

komputer, atau buka www.hp.com/support untuk 

menemukan panduan model Anda.

DŮLEŽITÉ: Podrobné pokyny ke stažení a instalaci 

softwaru najdete v uživatelské příručce pro toto 

zařízení na adrese www.hp.com/support.

Pokud potřebujete pomoc při přípravě počítače 

na tuto instalaci, podívejte se do dokumentace 

dodané s počítačem nebo na adresu 

www.hp.com/support, kde najdete příručku pro 

příslušný model počítače.

VIGTIGT: Se brugsanvisningen til denne enhed på 

www.hp.com/support for detaljerede oplysninger 

om download og installation af softwaren.

Hvis du har brug for hjælp til forberedelse af 

din computermodel i forbindelse med denne 

installation, henvises du til dokumentationen, 

der fulgte med computeren, eller du kan 

besøge www.hp.com/support og søge efter 

brugervejledningen til din model.

WICHTIG: Ausführliche Anweisungen für das 

Herunterladen und Installieren der Software 

finden Sie im Benutzerhandbuch für dieses Gerät auf 

www.hp.com/support.

Wenn Sie Hilfe bei der Vorbereitung Ihres 

Computers auf diese Installation benötigen, 

ziehen Sie die Dokumentation für Ihren Computer 

zurate oder besuchen Sie www.hp.com/support, 

um nach dem Handbuch für Ihr Modell zu suchen.

IMPORTANTE: Diríjase a la guía de usuario de este 

dispositivo en www.hp.com/support para ver las 

instrucciones detalladas sobre la descarga e instalación  

del software.

Si necesita ayuda con la preparación de su modelo 

de ordenador para esta instalación, diríjase a la 

documentación proporcionado junto con el ordenador, 

o visite www.hp.com/support para localizar el manual 

para su modelo.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ: Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης αυτής της 

συσκευής στο www.hp.com/support για λεπτομερείς 

οδηγίες λήψης και εγκατάστασης του λογισμικού.

Εάν χρειάζεστε βοήθεια με την προετοιμασία 

μοντέλου υπολογιστή υπολογιστή σας για αυτήν 

την εγκατάσταση, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση 

που παρέχεται με τον υπολογιστή ή μεταβείτε στη 

διεύθυνση www.hp.com/support για να εντοπίσετε το 

εγχειρίδιο για το μοντέλο σας.

IMPORTANT : Consultez le manuel de l'utilisateur de 

cet appareil sur le site www.hp.com/support pour 

obtenir des instructions détaillées sur le téléchargement et 

l'installation du logiciel.

Si vous avez besoin d'aide pour préparer votre 

modèle d'ordinateur pour l'installation, consultez la 

documentation fournie avec l'ordinateur ou rendez-

vous sur le site www.hp.com/support pour trouver le 

manuel de votre modèle.

IMPORTANTE: Fare riferimento alla guida utente per 

questo dispositivo sul sito www.hp.com/support per 

istruzioni dettagliate sullo scaricamento e l'installazione  

del software.

Se serve aiuto durante la preparazione del modello 

di computer per questa installazione, consultare 

la documentazione fornita con il computer, oppure 

visitare la pagina www.hp.com/support per 

individuare il manuale per il modello in uso.

МАҢЫЗДЫ: Бағдарламалық құралды жүктеп алу 

және орнату туралы толық нұсқаулар бойынша 

www.hp.com/support ішіндегі осы құрылғының 

пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.

Егер осы орнату үшін компьютер үлгісін дайындауда 

көмек қажет болса, компьютермен бірге 

жеткізілген құжаттаманы қараңыз немесе үлгіңіздің 

нұсқаулығын табу үшін, www.hp.com/support 

торабына кіріңіз.

FONTOS! A szoftver letöltésére és telepítésére  

vonatkozó részletes tudnivalókért tekintse meg az 

eszköz www.hp.com/support weboldalon megtalálható 

használati útmutatóját.

Ha segítségre van szüksége a számítógéptípus 

telepítésre való előkészítésével kapcsolatban, olvassa 

el a számítógépez kapott dokumentációt, vagy 

látogasson el a www.hp.com/support oldalra, és 

keresse meg a típus kézikönyvét.

BELANGRIJK: Verwijs naar de gebruikersgids voor dit 

apparaat op www.hp.com/support voor gedetailleerde 

instructies over het downloaden en installeren van  

de software.

Als u tijdens de installatie hulp nodig hebt bij het 

voorbereiden van uw computermodel, raadpleegt u de 

documentatie die met deze computer is meegeleverd 

of gaat u naar www.hp.com/support om de 

handleiding voor uw model te vinden.

VIKTIG: Se brukerveiledningen for denne enheten på 

www.hp.com/support for detaljerte instruksjoner om å 

laste ned og installere programvaren.

Hvis du trenger hjelp med å forberede datamodellen 

for denne installasjonen, ser du dokumentasjonen 

som fulgte med datamaskinen, eller går til 

www.hp.com/support for å finne håndboken for  

din modell.

WAŻNE: Zapoznaj się ze szczegółową instrukcję 

pobierania i instalacji oprogramowania zamieszczoną 

w instrukcji obsługi tego urządzenia dostępnej pod adresem 

www.hp.com/support

.

Jeśli potrzebujesz pomocy w przygotowaniu 

komputera do tej instalacji, zajrzyj do dokumentacji 

dołączonej do komputera lub odwiedź stronę 

www.hp.com/support i znajdź instrukcję obsługi  

swojego modelu.

IMPORTANTE: Consulte o manual do utilizador para este 

dispositivo em www.hp.com/support para obter instruções 

detalhadas sobre a transferência e instalação do software.

Se necessitar de ajuda para preparar o seu modelo 

de computador para esta instalação, consulte a 

documentação facultada com o computador, ou vá até 

www.hp.com/support para localizar o manual do  

seu modelo.

IMPORTANTE: Consulte o guia do usuário para este 

dispositivo em www.hp.com/support para obter 

instruções detalhadas sobre como baixar e instalar o software.

Se precisar de ajuda com a preparação do 

computador para essa instalação, consulte a 

documentação fornecida com o computador ou visite 

www.hp.com/support para encontrar o manual do  

seu modelo.

ВАЖНО! Подробные инструкции по загрузке и 

установке ПО см. в руководстве пользователя для 

данного устройства на сайте www.hp.com/support.

Инструкции по подготовке компьютера к 

установке устройства см. в документации из 

комплекта поставки компьютера (документацию 

по нужной модели также можно найти на сайте 

www.hp.com/support).

DÔLEŽITÉ: Podrobné pokyny k prevzatiu a inštalácii 

softvéru nájdete v používateľskej príručke k tomuto 

zariadeniu, ktorá je k dispozícii na webovej lokalite 

www.hp.com/support.

Ak potrebujete pomôcť s prípravou modelu počítača 

na inštaláciu, pozrite si dokumentáciu priloženú 

k počítaču, prípadne navštívte webovú lokalitu 

www.hp.com/support a vyhľadajte návod k  

svojmu modelu.

POMEMBNO: Za podrobna navodila za prenos in 

namestitev programske opreme glejte uporabniški 

priročnik za to napravo na naslovu www.hp.com/support.

Če potrebujete pomoč pri pripravi svojega 

modela računalnika za to namestitev, glejte 

dokumentacijo, priloženo računalniku, ali obiščite 

www.hp.com/support in poiščite priročnik za  

vaš model.

TÄRKEÄÄ: Katso tarkemmat ohjeet ohjelmiston 

lataamisesta ja asentamisesta tämän laitteen 

käyttöoppaasta osoitteesta www.hp.com/support.

Jos tarvitset apua tietokoneen valmistelemisessa 

tätä asennusta varten, tutustu oman tietokoneesi 

mukana toimitettuun dokumentaatioon tai hae mallisi 

käyttöohje sivustolta www.hp.com/support.

VIKTIGT: Se användarhandboken för den här enheten på 

www.hp.com/support för närmare information om hur 

du hämtar och installerar programvaran.

Om du behöver hjälp med att förbereda 

din datormodell för denna installation, se 

dokumentationen som medföljde datorn eller gå till 

www.hp.com/support för att hitta handboken för  

din modell.

ÖNEMLI: Yazılımı indirmek ve kurmakla ilgili ayrıntılı 

yönergeler için bu aygıtın www.hp.com/support 

adresindeki kullanıcı kılavuzuna bakın.

Bilgisayar modelinizi bu takma işlemi için hazırlama 

konusunda yardıma ihtiyacınız varsa, bilgisayarınızla 

birlikte verilen belgelere başvurun veya modelinize 

yönelik kılavuzu bulmak için www.hp.com/support 

adresine gidin.

ВАЖЛИВО! Докладніші інструкції із завантаження 

та встановлення програмного забезпечення 

дивіться в посібнику користувача цього пристрою на 

сторінці www.hp.com/support.

Якщо потрібно підготувати вашу модель 

комп’ютера до встановлення ПЗ, зверніться до 

документації цього комп’ютера або перейдіть 

за посиланням www.hp.com/support, щоб 

знайти посібник для своєї моделі.

 

중요

: 소프트웨어 다운로드 및 설치에 대한 

자세한 설명은

 www.hp.com/support에 있는 사용 

설명서를 참조하십시오.

해당 컴퓨터 모델에서 이러한 설치를 
준비하는데 도움이 필요한 경우에는, 
컴퓨터와 함께 제공된 설명서를 참조하거나

 

www.hp.com/support를 방문하여 해당 모델의 

설명서를 찾아보십시오

.

重要说明:请登录 

www.hp.com/support,查阅

本设备的用户指南,了解下载和安装软件的详

细说明。

如果您需要帮助以完成您所使用的计算机型
号的安装准备工作,请参阅计算机随附的文
档或前往 

www.hp.com/support 查找适合该型

号的手册。

重要事項:請於 www.hp.com/support 參閱本 

裝置的使用指南,以取得下載和安裝軟體的 

詳細指示。

如果您需要協助讓電腦機型準備好進行安裝, 
請參閱電腦隨附的說明文件,或前往 

www.hp.com/support 以找到適用於該機型的

手冊。