ϲèëîæåíèå B ϲàâèëà è çàìå÷àíèØ ïî áåçîïàñíîñòè Travelmate Acer TravelMate 2300

Страница: 86 из 92

background image

Приложение B Правила и замечания по безопасности

78

Русски

й

Заявление о соответствии лазерного 
оборудования

CD или DVD-привод, используемый в настоящем компьютере, 

является лазерным оборудованием. Классификационная этикетка 

привода CD или DVD размещена на приводе.
ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ 1 КЛАССА
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ПРИ ВСКРЫТИИ – ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОРАЖЕНИЯ НЕВИДИМЫМ ЛАЗЕРНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ.  
ИЗБЕГАЙТЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЛАЗЕРНОГО ЛУЧА.

APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 PRODUIT
LASERATTENTION: RADIATION DU FAISCEAU LASER INVISIBLE EN 
CAS D’OUVERTURE. EVITTER TOUTE EXPOSITION AUX RAYONS.

LUOKAN 1 LASERLAITE LASER KLASSE 1
VORSICHT: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG 
GEÖFFNET NICHT DEM STRAHLL AUSSETZEN

PRODUCTO LÁSER DE LA CLASE I
ADVERTENCIA. RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE AL SER ABIERTO. 
EVITE EXPONERSE A LOS RAYOS.

ADVARSEL: LASERSTRÅLING VEDÅBNING SE IKKE IND I STRÅLEN.

VARO! LAVATTAESSA OLET ALTTINA LASERSÅTEILYLLE.
VARNING: LASERSTRÅLNING NÅR DENNA DEL ÅR ÖPPNAD ÅLÅ 
TUIJOTA SÅTEESEENSTIRRA EJ IN I STRÅLEN

VARNING: LASERSTRÅLNING NAR DENNA DEL ÅR ÖPPNADSTIRRA 
EJ IN I STRÅLEN

ADVARSEL: LASERSTRÅLING NAR DEKSEL ÅPNESSTIRR IKKE INN I 
STRÅLEN

Заявление о пикселах 
жидкокристаллического экрана

Блок жидкокристаллического экрана изготовлен с использованием 
высокопрецизионных производственных технологий. Тем не менее, 
некоторые пикселы могут время от времени выпадать или появляться 
в виде черных или красных точек. Это не влияет на записанное 
изображение и не представляет собой нарушение функционирования.